Selamat datang ke laman web www.my.theasianparent.com. Sila baca Terma dan Syarat Laman Web ini dengan penuh teliti (sama ada secara kolektif “Syarat-Syarat Laman Web) sebelum menggunakan Laman ini dan/atau Perkhidmatan (kedua-dua erti ini akan ditakrif oleh kami di bawah) kami. Ini supaya anda mengetahui tentang hak dan pematuhan yang harus anda lakukan untuk Tickled Media Private Limited dan/atau pihak entiti yang berkaitan, gabungan syarikat dan anak syarikat (secara individu dan berkumpulan, “TICKLED MEDIA PTE LTD”).

Dengan dasar polisi (atau Klausa 1.1.2 (ii)) yang diguna pakai, bagi sebarang akses oleh anda mahupun penjaga dan anak anda ke laman web ini dan/atau penggunaan sebarang Perkhidmatan, anda telah bersetuju untuk mematuhi Terma dan Syarat Laman Web ini. Jika anda tidak mahu menerima Terma dan Syarat berikut, sila tinggalkan laman ini dan berhenti menggunakan Perkhidmatannya dengan segera.

1. Persetujuan

1.1 Anda dengan ini bersetuju untuk mewakili dan menjamin yang:

1.2.2 Anda telah membaca dan bersetuju dengan Terma dan Syarat Laman Web malah Dasar Privasi kami;

1.2.2 Anda berumur sekurang-kurangnya 18 tahun ke atas dan mempunyai keupayaan, hak, kuasa dan hak untuk bersetuju dengan Syarat-Syarat Laman Web ini sama ada anda;

(i) mengakses Laman ini, dan menggunakan Perkhidmatan atau kontrak menggunakan kapasiti peribadi anda sendiri;

(ii) mengakses Laman ini, dan menggunakan Perkhidmatan atau kontrak bagi pihak entiti korporat; atau

(iii) menggunakan Laman ini melalui kontrak sebagai ibu bapa atau penjaga bagi kanak-kanak yang berusia 18 tahun ke bawah. Apabila anda mengakses Laman ini dan menggunakan Perkhidmatan yang ada, anda telah bersetuju untuk menjadi ibu bapa/pelindung, dengan menggunakan kapasiti peribadi anda. Bagi pihak anak anda, anda terikat dengan Syarat-Syarat Laman Web ini dan anda akan bertanggungjawab terhadap sebarang tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh anak anda sepanjang mengakses Laman ini dan/atau ketika menggunakan Perkhidmatan ini. Anda juga bersetuju untuk membenarkan anak anda memantau Syarat-Syarat Laman Web ini;

1.2.3 Anda diberi kuasa untuk memastikan sebarang entiti (sama ada diri anda atau entiti korporat anda) atau mana-mana pihak yang diwakili oleh anda untuk bersetuju bagi mematuhi Syarat-Syarat Laman Web ini; dan

1.2.4 Semua maklumat yang anda berikan kepada TICKLED MEDIA PTE LTD (tidak terhad kepada butiran peribadi dan maklumat untuk menghubungi saja) adalah tepat dan lengkap.

1.2 TICKLED MEDIA PTE LTD berhak untuk mengubah, mengubahsuai, menggantung atau memberhentikan keseluruhan atau mana-mana bahagian dalam Perkhidmatan dan Laman Web ini pada bila-bila masa. TICKLED MEDIA PTE LTD juga berhak mengenakan sekatan dan had pada ciri-ciri tertentu atau mengehadkan akses anda pada sebahagian atau keseluruhan Perkhidmatan dan Laman Web ini tanpa notis atau liabiliti.

1.3 TICKLED MEDIA PTE LTD mungkin akan mengubah atau meminda Syarat-Syarat Laman Web ini dari masa ke semasa dengan memaparkan Syarat-Syarat Laman Web yang dipinda di dalam Laman. Sebarang penggunaan Perkhidmatan selepas pemindaan tersebut bermaksud anda telah menerima dan bersetuju terhadap Syarat-Syarat Laman Web yang dipinda. Jika anda tidak bersetuju dengan Syarat-Syarat Laman Web yang dipinda, anda berhak untuk menutup Akaun dan/atau berhenti menggunakan Perkhidmatan ini.

2. Definisi

2.1 Dalam Perjanjian ini, segala definisi yang diguna pakai membawa konteks berikut, melainkan konteks tersebut tidak dibenarkan:

“Akaun” bermaksud akaun ahli yang berdaftar di bawah Laman Web ini.

“Perjanjian” bermaksud perjanjian yang terbentuk melalui Syarat-Syarat Laman Web dan Dasar Privasi, dan bagi Ahli, melalui Syarat-Syarat Laman Web, Dasar Privasi dan Syarat-Syarat Keahlian.

“Komputer” bermaksud komputer, komputer riba, pembantu digital peribadi, telefon bimbit atau sebarang peranti elektronik anda yang lain yang digunakan untuk mengakses Laman Web ini atau Perkhidmatannya.

“Kandungan” bermaksud bahan, maklumat, berita, pengiklanan, senarai, data, input, teks, lagu, audio, video, gambar, grafik, perisian, blog, webcast, podcast, siaran, mesej, komen, saranan, idea dan kandungan lain.

“Laman Web Berkaitan” telah ditakrifkan dalam Klausa 8.1

“Ahli” bermaksud ahli yang berdaftar dengan Laman Web ini.

“Syarat-Syarat Keahlian” bermaksud terma dan syarat yang dikenakan kepada Ahli untuk mengakses Laman ini.

“Pelayan” bermaksud perisian komputer, sistem dan pelayan hosting, pengoperasian, pengurusan, penyediaan atau penyumbangan kepada Laman Web dan Perkhidmatan.

“Perkhidmatan” telah ditakrifkan dalam Klausa 3.2

“Laman web” bermaksud laman web TICKLED MEDIA PTE LTD yang mengandungi pautan ke Terma & Syarat ini.

“Kandungan TICKLED MEDIA PTE LTD” bermaksud semua Kandungan TICKLED MEDIA PTE LTD yang telah disediakan dalam atau pada Laman ini.

“Produk Pihak Ketiga” bermaksud produk dan perkhidmatan pihak ketiga, termasuklah pengguna lain, yang diiklan dalam atau yang boleh didapati dalam Laman ini atau laman web yang berkaitan dari Laman Web ini.

“Kandungan Pengguna Pihak Ketiga” bermaksud semua Kandungan Pengguna yang tidak dibuat, tidak dihantar, tidak dipos atau tidak dimuat naik oleh anda.

“Kandungan Pengguna” bermaksud semua Kandungan dalam Laman ini yang dibuat, dihantar, dipos atau dimuat naik oleh pengguna dalam Laman.

2.2 Perkataan “termasuk” dan “termasuklah” tidak boleh ditakrif sebagai memiliki sebarang terhad atau had tertentu.

2.3 Tajuk pada Perjanjian ini tidak mempunyai sebarang kesan undang-undang dan tidak akan mampu mempengaruhi mana-mana pengubahsuaian atau pembangunan dalam Perjanjian ini walau dengan apa cara sekalipun.

3. Laman Web dan Perkhidmatan

3.1 Laman web ini dimiliki dan dikendali oleh TICKLED MEDIA PTE LTD.

3.2 TICKLED MEDIA PTE LTD boleh menawarkan satu atau lebih perkhidmatan seperti berikut di dalam atau melalui Laman web ini (setiap “Perkhidmatan” dan “Perkhidmatan-Perkhidmatan” secara berkumpulan”):

3.2.1 Akses kepada pelbagai maklumat, berita, data, teks, senarai, grafik, gambar, video, fail audio, podcast, webcast dan sebarang jenis fail yang lain;

3.2.2 alat atau enjin pencarian;

3.2.3 sebuah platform untuk membina, memuat naik dan menyediakan kandungan yang telah diperibadikan untuk tontonan umum;

3.2.4 platform pengiklanan dan penjenamaan

3.2.5 papan mesej, kumpulan, forum, blog, atau alat komunikasi;

3.2.6 platform rangkaian sosial;

3.2.7 makluman e-mel; dan

3.2.8 sebarang ciri-ciri, kandungan atau pengaplikasian yang boleh ditawarkan oleh TICKLED MEDIA PTE LTD dalam Laman Web ini dari masa ke semasa mengikut budi bicara dan hak mutlaknya.

3.3 Anda mengakui dan bersetuju bahawa demi mengakses dan menggunakan sesetengah Perkhidmatan, anda perlu mendaftarkan diri sebagai Ahli dan tertakluk untuk mematuhi Syarat-Syarat Keahlian sebagai tambahan untuk Syarat-Syarat Laman Web ini.

3.4 Dari masa ke semasa, TICKLED MEDIA PTE LTD akan menganjurkan pertandingan, promosi dan tinjauan di dalam Laman Web. Semua ini tertakluk kepada terma dan syarat tambahan yang akan disediakan sepanjang penganjuran berlangsung.

4. Syarat-Syarat Penggunaan Kandungan

4.1 Anda tidak boleh menghasilkan semula, mengubah, menyesuaikan, menterjemah, menerbit, memapar, menyampaikan, menghantar, menyiarkan melalui broadcast, podcast atau webcast, mengagih, menjual, mendagang atau mengeksploitasi untuk sebarang tujuan komersial atau lain-lain, bagi mana-mana bahagian atau akses dalam:

4.1.1. Sebarang Perkhidmatan;

4.1.2 Laman ini;

4.1.3 Sebarang Kandungan dari TICKLED MEDIA PTE LTD, kecuali yang telah dibenarkan, itupun dengan persetujuan bertulis dahulu atau persetujuan yang jelas terkandung dalam Syarat-Syarat Laman Web ini; atau

4.1.4 sebarang Kandungan Pengguna Pihak Ketiga, kecuali yang telah dibenarkan, itupun dengan persetujuan bertulis dari TICKLED MEDIA PTE LTD dahulu dan dari pemilik atau pemegang lesen Kandungan Pengguna tertentu.

4.2 Tanpa menjejaskan keluasan maksud dalam Klausa 4.1, anda bersetuju untuk tidak menghasilkan semula, memapar atau memberikan akses kepada Perkhidmatan, Kandungan TICKLED MEDIA PTE LTD, atau Kandungan Pengguna Pihak Ketiga dalam mana-mana laman web dan pelayan lain. Seperti contoh melalui penipuan, pencerminan, penyambungan, spidering, scraping atau sebarang teknologi lain (termasuklah mana-mana teknologi yang akan ada pada masa akan datang), tanpa kebenaran bertulis dari TICKLED MEDIA PTE LTD dahulu.

4.3 Anda boleh melakukan perkara berikut untuk kegunaan peribadi dan bukan komersial anda:

4.3.1 Mendapatkan semula dan memaparkan Kandungan dari TICKLED MEDIA PTE LTD dalam mana-mana peranti yang dimiliki oleh anda;

4.3.2 Mencetak satu salinan Kandungan TICKLED MEDIA PTE LTD pada kertas (tetapi tidak menirunya); dan

4.3.3 Menyimpan Kandungan TICKLED MEDIA PTE LTD dalam bentuk elektronik ke dalam cakera atau dalam peranti mudah alih yang dimiliki anda (tapi tidak untuk sebarang pelayan atau peranti storan lain yang disambungkan dengan rangkaian).

4.4 Semua Kandungan TICKLED MEDIA PTE LTD adalah hak cipta TICKLED MEDIA PTE LTD atau penyedia kandungan atau perisian, dan TICKLED MEDIA PTE LTD berhak untuk menyimpan dan mengekalkan semua hak cipta pada Kandungan TICKLED MEDIA PTE LTD. Penggunaan sebarang Kandungan TICKLED MEDIA PTE LTD boleh ditadbir oleh perjanjian lesen pengguna akhir yang telah dicapai.

4.5 Anda tidak boleh menyahkompilasi, menjuruterabalik atau melakukan sebarang percubaan untuk mencari kod sumber dalam mana-mana Kandungan TICKLED MEDIA PTE LTD yang tersedia dalam Laman ini atau menerusi Perkhidmatan, melainkan ia di bawah keadaan tertentu yang diperlukan oleh undang-undang atau selepas dipersetujui oleh TICKLED MEDIA PTE LTD secara bertulis.

5. Harta Intelek

5.1 Semua hak cipta, paten, cap dagangan, reka bentuk berdaftar dan hak harta intelek dalam Perkhidmatan, Laman Web dan semua Kandungan TICKLED MEDIA PTE LTD, termasuk tanpa limitasi dalam hak cipta kompilasi semua Kandungan Pengguna, adalah hak milik kekal TICKLED MEDIA PTE LTD.

5.2 Tanda dagangan, logo, tanda perkhidmatan (“Tanda”) yang dipaparkan dalam Laman Web ini adalah hak milik TICKLED MEDIA PTE LTD atau pihak ketiga yang lain, dan semua hak untuk Tanda berikut adalah dengan jelas milik TICKLED MEDIA PTE LTD atau pihak ketiga yang berkaitan. Anda tidak dibenarkan untuk mengguna mana-mana Tanda tanpa kebenaran bertulis dari TICKLED MEDIA PTE LTD atau pihak ketiga yang lain. TICKLED MEDIA PTE LTD dan anak syarikatnya amat menitik beratkan hak harta intelektual mereka, dan berpegang teguh kepada undang-undang perlindungan hak harta intelek. Nama TICKLED MEDIA PTE LTD atau mana-mana Tanda lain tidak boleh digunakan dalam mana-mana pengiklanan atau publisiti, atau sebagai pautan tanpa kebenaran bertulis dari pihak TICKLED MEDIA PTE LTD.

5.3 Nama domain yang digunakan pada Laman Web yang dihos adalah hak mutlak TICKLED MEDIA PTE LTD dan anda tidak boleh meniru atau menggunakan nama yang sama untuk tujuan peribadi anda.

5.4 Jika anda mempunyai sebarang persoalan dan kebimbangan tentang Syarat-Syarat Laman Web ini atau mana-mana isu yang ditimbulkan dalam Syarat-Syarat Laman Web ini atau dalam Laman, sila hubungi kami di: [email protected]

6. Perbuatan Ketika Di Atas Talian

6.1 Anda dengan ini haruslah:

6.1.1 Mematuhi semua Syarat-Syarat Laman Web, dan semua notis atau garis panduan lain yang mungkin disiarkan dalam Laman Web ini oleh TICKLED MEDIA PTE LTD dari masa ke semasa (ia digabungkan dengan rujukan ke Syarat-Syarat Laman Web ini);

6.1.2 Tidak menggunakan sebarang Perkhidmatan atau Kandungan TICKLED MEDIA PTE LTD untuk mana-mana tujuan yang menyalahi undang-undang, dan anda perlu mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berkenaan, termasuk undang-undang hak cipta dan had;

6.1.3 Tidak mengganggu, cuba menggoda, melumpuhkan, meletakkan beban secara berlebihan atau menjejaskan kerja yang dijalankan Laman Web, Perkhidmatan atau Pelayan ini. Ia tidak terbatas kepada perbuatan menyerang secara penolakan, menyerang secara spoof, sesi penggodaman, penghiduan, sengaja merosakkan, menterbalikkan kejuruteraan atau memprogramkan semula; dan

6.1.4 Tidak menggunakan Akaun Ahli yang lain, pada bila-bila masa, sama ada dengan izin atau tanpa izin empunya.

7. Penafian & Limitasi

7.1 Kami dengan ini berusaha sehabis baik untuk memastikan setiap Kandungan TICKLED MEDIA PTE LTD yang dipaparkan dalam Laman Web ini adalah tepat dan lengkap. Akan tetapi, Kandungan TICKLED MEDIA PTE LTD yang disediakan adalah bertujuan untuk memberi maklumat dan bertindak setakat itu sahaja. Ia berdasarkan apa yang “ada ketika itu” tanpa memberi jaminan tentang perkara yang tersirat atau tersurat. Berdasarkan undang-undang yang terpakai sepenuhnya, TICKLED MEDIA PTE LTD menafikan sebarang jaminan, sama ada yang tersurat atau tersirat, tidak terhad dan termasuklah, dalam jaminan kualiti yang memuaskan, kebolehdagangan atau kesesuaian untuk tujuan tertentu, pematuhan keterangan, atau jaminan terhadap mana-mana pelanggaran tertentu. Tanpa mengehadkan perkara terdahulu, TICKLED MEDIA PTE LTD tidak menjamin sebarang fungsi yang terkandung dalam atau melalui akses ke Laman Web, Perkhidmatan, Kandungan TICKLED MEDIA PTE LTD atau kandungan lain akan sentiasa tepat pada masanya, atau tidak akan terganggu dan bebas dari sebarang kesilapan atau daripada
kecacatan yang boleh diperbetulkan. TICKLED MEDIA PTE LTD juga tidak menjamin yang Laman Web, Perkhidmatan, Kandungan TICKLED MEDIA PTE LTD atau Pelayarnya bebas dari virus atau sebarang komponen yang berbahaya, atau jika terdapat sebarang muat naik, pemasangan atau mana-mana penggunaan Kandungan TICKLED MEDIA PTE LTD pada atau dalam Komputer tidak akan menjejaskan fungsi dan prestasi Komputer tersebut.

7.2 Data dan maklumat yang disediakan dalam Laman Web ini bersifat umum dan tidak bermaksud atau tidak boleh dianggap sebagai mengganti dan satu bentuk tawaran sebagai nasihat profesional atau pakar. Anda harus sentiasa berbincang dan berunding dengan pakar atau penasihat profesional untuk mengesahkan maklumat dan data yang terkandung di sini sebelum mengambil sebarang tindakan. Sebarang perjanjian yang dibuat oleh anda dan pihak ketiga yang dinamakan atau dipautkan dalam halaman ini adalah tanggungjawab anda sendiri. TICKLED MEDIA PTE LTD tidak menaja, mengesahkan, atau mempromosikan sebarang produk, perkhidmatan atau maklumat kewangan.

7.3 Anda di sini mengesahkan yang dasar TICKLED MEDIA PTE LTD tidak memerlukan kawalan editorial seperti mengkaji, mengedit atau meminda mana-mana data, maklumat, bahan atau kandungan dalam mana-mana Kandungan Pengguna, pengeposan, e-mel atau sebarang maklumat yang dimasukkan dalam Laman Web ini oleh pengguna lain Perkhidmatan dan TICKLED MEDIA PTE LTD tidak mengesahkan atau tidak akan bertanggungjawab ke atas mana-mana kandungan tersebut.

7.4 Anda di sini mengakui dan bersetuju yang TICKLED MEDIA PTE LTD tidak menyokong atau mengesyorkan sebarang perkara, bukanlah seorang ejen, penjual semula atau pengedar, dan tidak mempunyai kawalan ke atas Produk Pihak Ketiga, dan TICKLED MEDIA PTE LTD dengan ini jelas menafikan sebarang dan semua liabiliti dan tanggungjawab yang mungkin timbul berhubung mana-mana Produk Pihak Ketiga sama ada ia tersedia atau diiklankan melalui Laman Web atau Laman Berkaitan.

7.5 Anda bersetuju bahawa semua pernyataan, tawaran, maklumat, pendapat, bahan, Kandungan Pengguna dan Produk Pihak Ketiga, dari pengguna dan pengiklan dan pihak ketiga dalam Laman Web ini haruslah digunakan, diterima atau dikendali dengan berhati-hati, atas kebijaksanaan dan risiko anda sendiri. TICKLED MEDIA PTE LTD tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian, kerosakan, atau liabiliti yang terpaksa ditanggung oleh anda.

7.6 Anda juga mengakui dan bersetuju bahawa sesetengah Perkhidmatan mungkin membolehkan pengguna lain untuk memuat naik Kandungan Pengguna ke Laman

Web ini. Ia mungkin mengandungi perkara yang menyinggung perasaan, mengganggu atau melanggar undang-undang malah melanggar Syarat-Syarat Laman Web ini, mengandungi virus atau menyebabkan kerosakan. Kami mungkin boleh membuang Kandungan Pengguna itu jika ia diberi notis dan mengikut atas budi bicara dan hak mutlak kami. Namun anda juga mengakui dan bersetuju bahawa kami tidak bertanggungjawab terhadap mana-mana Kandungan Pengguna. Anda juga bersetuju untuk menggunakan akses dan menggunakan Kandungan Pengguna di atas budi bicara dan penjagaan anda sendiri.

7.7 Anda di sini bersetuju bahawa:

7.7.1 TICKLED MEDIA PTE LTD berhak untuk menambah, mengubah, menamatkan, menarik balik atau menggantung operasi secara keseluruhan, atau mana-mana bahagian dan perincian Laman Web atau Perkhidmatan ini, tanpa memberi apa-apa alasan, pada bila-bila masa, mengikut budi bicara dan mungkin tanpa notis terlebih dahulu;

7.7.2 Akses ke atau operasi Laman Web, Pelayan dan/atau Perkhidmatan ini mungkin boleh terganggu dan menghadapi masalah teknikal atau masalah lain dari masa ke semasa dan tidak semestinya akan terus mengalami gangguan atau kesilapan lain. TICKLED MEDIA PTE LTD tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian, liabiliti atau kerosakan yang mungkin disebabkan olehnya.

7.8 Walau dalam apa jua keadaan, TICKLED MEDIA PTE LTD tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan, kerugian, perbelanjaan, atau liabiliti anda di bawah mana-mana punca berikut (termasuk juga sama ada dalam kontrak atau tort, tapi tidak terhad kepada kecuaian atau sebagainya) yang disebabkan oleh penggunaan atau ketidakupayaan untuk mengguna. Mana-mana Kandungan TICKLED MEDIA PTE LTD, Kandungan Pengguna, Perkhidmatan, Produk Pihak Ketiga, mana-mana Komputer, Laman Web atau laman web lain. Sekiranya TICKLED MEDIA PTE LTD perlu bertanggungjawab untuk ganti rugi bagi peruntukan tertentu, anda bersetuju yang liabiliti purata TICKLED MEDIA PTE LTD terhadap anda dan semua tindakan yang berhubung dengan Kandungan, Perkhidmatan, Laman Web dan Perjanjian TICKLED MEDIA PTE LTD ini tidak boleh melebihi jumlah bayaran dan caj yang anda bayar untuk perkhidmatan kepada TICKLED MEDIA PTE LTD selama tempoh satu (1) bulan sebelum semua kewajipan ini timbul.

7.9 Dalam apa jua keadaan sekalipun, ia tidak terhad kepada kecuaian semata-mata, TICKLED MEDIA PTE LTD tidak akan bertanggungjawab terhadap mana-mana kerosakan tidak langsung, khas, berbangkit atau kesan sampingan akibat penggunaan atau ketidakupayaan untuk mengguna Kandungan, Perkhidmatan, Laman Web atau mana-mana laman web TICKLED MEDIA PTE LTD

yang lain, walaupun TICKLED MEDIA PTE LTD atau wakil yang diberi kuasa oleh TICKLED MEDIA PTE LTD telah dinasihatkan tentang kemungkinan kerosakan tersebut.

7.10 Anda bersetuju yang pengecualian dan limitasi untuk liabiliti di atas membolehkan Perkhidmatan dan Kandungan TICKLED MEDIA PTE LTD yang disediakan oleh TICKLED MEDIA PTE LTD bersifat munasabah dari segi kos dan ia tiada kos atau hutang pada anda.

8. Pautan Laman Web Yang Berkaitan

8.1 TICKLED MEDIA PTE LTD mungkin akan menyediakan pautan ke laman web lain (“Laman Web Berkaitan”) yang mungkin relevan dan menarik buat para pembaca. TICKLED MEDIA PTE LTD tidak mempunyai sebarang kawalan, atau tanggungjawab terhadap kandungan dalam Laman Web Berkaitan atau untuk mana-mana kerosakan yang terjadi kerana Laman Web Berkaitan ini (termasuklah virus, spyware, malware, worms, ralat dan kerosakan bahan yang terkandung dalam Laman Web berkaitan) atau ketersediaan kandungan tersebut dalam Laman Web Berkaitan. Anda tidak boleh menarik balik atau menuntut apa-apa dari kami berhubung isu Laman Web Berkaitan.

9. Penggunaan Data & Privasi

9.1 Jangan hantar sebarang maklumat atau data peribadi tanpa membaca Dasar Polisi Data kami. Ia menjelaskan tentang penggunaan data anda dan bagaimana amalan privasi secara terperinci.

10. Penamatan Akaun

10.1 Anda bersetuju bahawa TICKLED MEDIA PTE LTD mempunyai hak tunggal dan bergantung kepada budi bicaranya, dan mungkin tanpa notis untuk mengehad, menggantung atau menamatkan Akaun dan/atau akses anda untuk semua atau mana-mana bahagian Laman Web atau Perkhidmatan ini, tanpa memberi sebab-sebabnya.

11. Pemberitahuan Pelanggaran

11.1 TICKLED MEDIA PTE LTD berhak untuk menyiasat mana-mana notis pelanggaran hak cipta, tanda dagangan atau harta intelek lain (“Pelanggaran”) berkenaan dengan Kandungan TICKLED MEDIA PTE LTD, Kandungan Pengguna dan bahan-bahan lain dalam Laman Web ini (Bahan Pelanggaran”) dan boleh mengambil tindakan yang bersesuaian. Sekiranya anda percaya yang karya anda

telah diguna atau disalin dalam cara yang boleh mengakibatkan Pelanggaran, dan Pelanggaran itu berlaku dalam Laman Web ini, sila maklumkan pada pihak TICKLED MEDIA PTE LTD dengan segera dalam bentuk tulisan melalui borang dan sertakan maklumat yang ditetapkan oleh Akta Hak Cipta Singapura (Cap.63) (“Notis Pelanggaran”).

11.2 Semua Notis Pelanggaran boleh dihantar ke alamat TICKLED MEDIA PTE LTD seperti yang di bawah ini:

70, Jalan Medang Kapas, Bangsar, 59100 Kuala Lumpur

E-mel: [email protected]

11.3 TICKLED MEDIA PTE LTD akan mempertimbangkan Notis Pelanggaran seperti yang dihantar ke alamat di atas itu dengan sewajarnya. Sebagai balasan, anda bersetuju untuk tidak akan mengambil sebarang tindakan undang-undang atau menjalankan sebarang remedi undang-undang terhadap TICKLED MEDIA PTE LTD berkenaan dengan mana-mana Bahan Pelanggaran, melainkan anda telah terlebih dahulu memberikan TICKLED MEDIA PTE LTD Pemberitahuan Pelanggaran dan memberi peluang yang mencukupi untuk mengeluarkan Bahan Pelanggaran tersebut. Dan juga melainkan jika TICKLED MEDIA PTE LTD gagal untuk membuang Bahan Pelanggaran itu dalam masa yang ditetapkan. Jika TICKLED MEDIA PTE LTD membuang dan mengalihkan Bahan Pelanggaran tersebut, anda bersetuju untuk tidak mengambil tindakan terhadap TICKLED MEDIA PTE LTD di bawah undang-undang yang terpakai yang boleh disabitkan tentang kehadiran Bahan Pelanggaran dalam Laman Web yang telah dibuang TICKLED MEDIA PTE LTD itu.

11.4 Anda mengakui dan bersetuju yang TICKLED MEDIA PTE LTD tidak memiliki kawalan dan tidak bertanggungjawab atau menanggung liabiliti terhadap Bahan Pelanggaran yang muncul di Laman Web Berkaitan atau di mana-mana Laman Web pihak ketiga.

12. Isu Bidang-Bidang Kuasa Undang-Undang

12.1 Laman Web ini dimiliki dan dikendali oleh TICKLED MEDIA PTE LTD di Singapura. TICKLED MEDIA PTE LTD tidak mengatakan yang Kandungan dalam Laman Web ini bersesuaian atau terbuka untuk diguna di kawasan anda. Sesiapa yang memilih untuk mengakses Laman Web ini dari mana-mana lokasi adalah di atas inisiatif mereka sendiri dan mereka bertanggungjawab untuk mematuhi undang-undang tempatan, setakat mana undang-undang tempatan terpakai.

13. Perlindungan Ganti Rugi

13.1 Anda dengan ini bersetuju untuk memberi perlindungan ganti rugi dan melindungi TICKLED MEDIA PTE LTD, anak syarikat, sekutu, pegawai, ejen, rakan kongsi dan pekerjanya dari sebarang atau semua tuntutan, tindakan, liabiliti (termasuk liabiliti berkanun dan liabiliti pihak ketiga, penalti, dan kos (termasuk kos guaman atas dasar perlindungan ganti rugi yang penuh), anugerah, kerugian dan/atau tanggungan perbelanjaan yang mungkin boleh ditimbulkan oleh:

13.1.1 sebarang penggunaan Laman Web atau Perkhidmatan ini;

13.1.2 sambungan anda ke Laman Web ini;

13.1.3 perlanggaran mana-mana terma dan Syarat-Syarat Laman Web ini;

13.1.4 perlanggaran mana-mana hak individu atau entiti; atau

13.1.5 pelanggaran mana-mana undang-undang berkanun, kewajipan atau keperluan.

14. Kebolehasingan

14.1 Jika mana-mana peruntukan yang dinyatakan dalam Syarat-Syarat Laman Web ini didapati tidak sah atau tidak boleh dikuat kuasakan di bawah mana-mana undang-undang yang berkaitan dengannya atau jika mana-mana pihak mahkamah yang ada bidang kuasa tertentu dalam keputusan muktamad, Syarat-Syarat Laman Web ini terus berkuat kuasa melainkan jika peruntukan itu dianggap sebagai telah dipadam.

15. Hubungan Antara Pelbagai Pihak

15.1 Tiada apa-apa dalam Syarat-Syarat Laman Web ini yang boleh dianggap sebagai satu usaha sama, perkongsian atau agensi antara TICKLED MEDIA PTE LTD dengan anda atau mana-mana pihak yang tidak mempunyai sebarang kuasa untuk berbuat sedemikian dalam apa cara sekalipun.

16. Pengecualian
16.1 Tiada pengecualian pada sebarang hak atau remedi oleh TICKLED MEDIA PTE LTD yang akan dikuat kuasakan, melainkan ia telah dibuat secara bertulis dan ditandatangani oleh wakil yang diberi kuasa oleh TICKLED MEDIA PTE LTD.

16.2 Kegagalan pihak TICKLED MEDIA PTE LTD untuk menjalani atau menguat kuasakan sebarang hak yang ditulis dalam Syarat-Syarat Laman Web ini tidak akan dianggap sebagai satu pengabaian atau pelanggaran mana-mana hak untuk menghalang pelaksanaan atau penguatkuasaannya pada bila-bila masa.

17. Hak Pihak Ketiga

17.1 Melainkan sepertimana yang telah diperuntukkan dalam Klausa 13, tiada sebarang individu atau entiti yang bukan pihak terlibat dalam Perjanjian ini berhak di bawah Akta Kontrak (Hak Pihak Ketiga) (Bab.53B) untuk menguat kuasa mana-mana terma dalam Perjanjian, tanpa mengira siapa individu atau entiti tersebut atau dari sebarang penjelasan tertentu.

18. Force Majuere

18.1 Tiada pihak yang patut bertanggungjawab terhadap sebarang kegagalan untuk melaksanakan kewajipan di bawah Perjanjian ini sekiranya Force Majeure berlaku (makna di bawah). Pihak yang terlibat akan meneruskan kewajipan tersebut sebak saja Force Majuere - penyebab kegagalan itu telah terhenti atau dibatalkan.

18.2 Peristiwa “Force Majeure” adalah satu peristiwa atau keadaan/kejadian yang berada di luar kawalan munasabah. Ia memberi kesan kepada orang awam dalam negara atau wilayah. Ia menyebabkan parti tidak dapat mematuhi atau melaksanakan perjanjian wajib ini. Contoh peristiwa Force Majeure termasuklah tindakan perindustrian atau pertikaian buruh, kekacauan awam, peperangan atau ancaman perang, tindakan jenayah atau pengganas, tindakan kerajaan atau peraturan, kegagalan telekomunikasi, kebakaran, gangguan elektrik, letupan, bencana semulajadi, wabak, kuarantin atau sekatan dan kegagalan pengangkutan awam.

19. Undang-Undang dan Bidang Kuasa Undang-Undang

19.1 Syarat-Syarat Laman Web ini dan semua yang berkaitan dengan akses anda kepada, atau penggunaan anda, ke Laman Web dan Perkhidmatan ini akan ditadbir dan mengikut undang-undang penyelenggaraan Singapura dan ia tidak terbatas kepada Akta Keterangan Singapura (Bab 97) dan Akta Transaksi Elektronik (Bab 88) tanpa memberi kesan kepada mana-mana konflik undang-undang.

19.2 Anda dengan ini bersetuju untuk mematuhi bidang kuasa undang-undang bukan eksklusif dari Mahkamah Singapura ini.

(Tarikh akhir dikemas kini: 01 Januari 2014)